top of page

เก็บถนอมอาหารด้วยเครื่องซีลสูญ­ญากาศ

Food preservation by Vacuum Sealer

พูดถึงเรื่องการถนอมอาหารหลายคน คงนึกถึงการถนอมอาการแบบอดีต ที่เป็นการถนอมโดยการมัก การดอง การตากแห้ง เพื่อไม่ให้อาหารเหล่านั้นเน่าเสียหรือเก็บไว้เพื่อบริโภคในอนาคต การถนอมอาหารวิธีการใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้เก็บอาหารไว้บริโภคได้นานกว่าธรรมดา โดยที่อาหารนั้นยังคงสภาพดี ไม่เกิดการสูญเสียทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทำให้มีอาหารบริโภคทั้งในยามปรกติและยามขาดแคลน หรือนอกฤดูกาลของอาหารนั้น เป็นการประหยัดรายจ่ายเนื่องจากซื้อหาเมื่อมีราคาถูกมาเก็บถนอมไว้บริโกค เมื่อมีราคาแพงหรือพ้นฤดูของอาหารนั้น ซึ่งนอกจากทำให้ได้รับประทานอาหารในรูปลักษณะ และรสชาติแปลกกันไป แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคนมีเวลาน้อยลงจึงทำให้วิธีการถนอมอาหาร แบบอดีตเป็นการถนอมอาหารที่ใช้เวลาที่ยาวนานเกินไป ทำให้หลายคนคิดว่าเสียเวลาเกินไป

เราจึงมีการนำเสนอเครื่องซีลสูญญากาศ Airzero เครื่องนี้สามารถทำอะไรได้บ้าง? เครื่องเหล่านี้การทำงานหลักคือ ช่วยในการแพ็คอาหาร และถนอมอาหาร เพื่อคงคุณภาพและรูปทรงของอาหารไว้ ถ้าเราไม่ถนอมอาหารไว้ อาหารเหล่านั้นจะเสียคุณภาพหรืออยู่ได้ไม่นานเท่าที่ควร โดยคุณสามารถพบเห็น การแพ็คถนอมอาหารเหล่านี้ได้ทั่วไป ในห้างสรรพสินค้า โดยอาหารหรือชิ้นเนื้อที่ถูกแช่แข็งและถูกแพ็คด้วยสูญญากาศจะคงสภาพ และคุณภาพดังเดิมและเก็บไว้ได้นาน โดยการทำงานๆหลักๆของการแพ็คซีลสูญญากาศนั้น จะช่วยดูดออกซิเจนออกจากถุง และไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้าไป ทำให้แบคทีเรียไม่มีการเจริญเติบโต ซึ่งเจ้าตัวออกซิเจนนี้แหละ เป็นตัวการสำคัญในการทำลายคุณภาพอาหารของเรา

ผู้เขียนบทความ

นางสาวพลอยไพลิน  ตั้งบรรเจิดสุข (หยก)

Ployphilin@ptasia.biz

0944976181

ptasia coding marking sealng labeling packaging
bottom of page